Жамият фаолияти

Фонд фаолиятининг асосий максади – фойда олиш максадида, юридик ва жисмоний шахсларнинг пул маблагларини жалб килиш хамда уларни кимматли когозларга, бошка инвестиция активларига, шунингдек банк хисоб варакларига ва омонатларига жойлаштиришдан иборатдир.
Фонд фаолиятининг турлари:

Фонднинг бундай маблаг куйиш билан боглик барча таваккалчиликлари, курилган барча даромад ва зарарлар – фонд акциядорлари хисобига тегишли булади.
Фонд, «Кимматли  когозлар бозори фаолиятини мувофиклаштириш ва ривожлартириш Маркази» (куйида «Марказ» деб  юритилади) томонидан берилган махсус рухсатнома (лицензия) билан фаолият курсатади.
Фонд иш фаолиятини биржадан ташкари кимматли когозлар бозорида хам олиб бориши мумкин.
Фонднинг сармоя сиёсати йуналиши  -  таваккалчиликка, юкори даромадли инвестицияларга хамда таваккалчилик даражаси кам булган баркарор даромад келтирадиган инвестицияларга каратилган муътадил сиёсатдир.